- Voorwaarden en privacy verklaring

Algemene Voorwaarden MultiVink Zorgpraktijk

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de Algemene Voorwaarden aan. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Multivink Zorgpraktijk en de cliënt voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Wanneer u zich laat behandelen door Multivink Zorgpraktijk ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’, wanneer u producten aanschaft is er een ‘koopovereenkomst’.

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Multivink Zorgpraktijk: de praktijk die voor de voetverzorging geregistreerd is bij de brancheorganisatie ProVoet en actief is in de voetverzorging binnen de uiterlijke verzorgingsbranche en binnen het onderwijs voor verpleging en verzorging.

ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure te Veenendaal.

Client: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de onderwijsactiviteiten en coaching activiteiten van MultiVink Zorgpraktijk

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen MultiVink Zorgpraktijk en de cliënt/klant.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Multivink Zorgpraktijk aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren/als de klant een opdracht heeft gegeven en MultiVink Zorgpraktijk die heeft geaccepteerd.

2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling/opdracht zal Multivink Zorgpraktijk de cliënt/klant informeren over de geldende prijs.

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van Multivink Zorgpraktijk

1. Multivink Zorgpraktijk staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. Multivink Zorgpraktijk licht de cliënt/klant in over de aard en omvang van de behandeling/opdracht, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling/opdracht.

3. Multivink Zorgpraktijk vraagt de cliënt/klant naar informatie die relevant is om de behandeling/opdracht goed uit te kunnen voeren.

4. Multivink Zorgpraktijk werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en kwaliteitsstandaard zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes.

5. Multivink Zorgpraktijk zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

ARTIKEL - 5 Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt/klant voorziet Multivink Zorgpraktijk tijdens het eerste consult/voor de opdracht van alle relevante( medische) gegevens ,die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling/opdracht. Deze gegevens worden opgenomen in een cliënt/klant dossier en behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt/klant ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of podotherapeut of medisch specialist.

2. Multivink Zorgpraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt/klant tijdens de behandeling/opdracht verstrekt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Multivink Zorgpraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de cliënt/klant

1. De cliënt/klant dient Multivink Zorgpraktijk voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De cliënt verstrekt  aan Multivink Zorgpraktijk de gevraagde en noodzakelijke informatie die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 7 - Tarieven en Betaling

1. Multivink Zorgpraktijk vermeldt alle tarieven van de behandelingen/activiteiten op haar website en in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

2. Betalingen aan Multivink Zorgpraktijk dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. De cliënt dient direct na de behandeling de betaling te voldoen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van  Multivink Zorgpraktijk via een betaalverzoek/TIKKIE. In uitzonderingen, waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Betalingen door de klant dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

3. De cliënt/klant dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Multivink Zorgpraktijk door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon, E-mail, SMS of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Multivink Zorgpraktijk gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt/klant door te berekenen.

4. In geval de cliënt/klant wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid

1. Multivink Zorgpraktijk is tegenover de cliënt/klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Multivink Zorgpraktijk is toe te rekenen.

2. De cliënt/klant is tegenover Multivink Zorgpraktijk aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van de zorgpraktijk.

3. Multivink Zorgpraktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

4. Multivink Zorgpraktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt/klant zijn meegenomen naar de praktijk.

ARTIKEL 9 - Klachten

1. Indien een cliënt/klant een klacht heeft over de uitvoering van de behandeling of opdracht, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk worden gemeld aan Multivink Zorgpraktijk.

2. Multivink Zorgpraktijk zal de cliënt/klant binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht antwoord geven.

3. Multivink Zorgpraktijk zal de klacht afdoende onderzoeken en eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn

4. Als de klacht over de behandeling niet wordt opgelost kan de cliënt terecht bij de klachtenfunctionaris binnen ProVoet. De klachtenfunctionaris past het principe van hoor en wederhoor toe en geeft een reactie.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via Tel: 0318-500232 of door een klachtenformulier te mailen naar klachtenfunctionaris@provoet.nl.

5. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie( www.degeschillencommissie.nl).

ARTIKEL 10 – Recht

Op elke overeenkomst tussen Multivink Zorgpraktijk en de cliënt/klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Privacy Verklaring 2021

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De verordening houdt in dat voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden daarmee beter beschermd.

Iedere organisatie moet in een ‘privacy beleid’ aangeven op welke wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Multivink Zorgpraktijk zorgt ervoor dat de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring gepubliceerd worden op de website en voor u klaarliggen in de praktijk.

1. Voor Multivink Zorgpraktijk is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst (2de wettelijke grondslag). 

2. Bij het maken van een afspraak vraag ik naar uw contactgegevens en bereikbaarheid, zodat ik de afspraak kan bevestigen, kan afzeggen of in overleg met u kan wijzigen. Dit mag uw adres en telefoonnummer of emailadres zijn.

3. U krijgt van mij de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring op verzoek per email toegezonden en ik geef u een schriftelijke versie bij de eerste afspraak.

4. Voorafgaand aan de eerste behandeling verzamel ik gegevens die ik gebruik om te beoordelen of behandeling mogelijk is of dat er sprake is van een contra-indicatie. Zo nodig kan ik u doorverwijzen naar een podotherapeut of uw huisarts.

5. Ik vraag aan de hand van een vragenlijst bij u na of er sprake is van: 

- Allergieën voor behandelproducten zoals o.a. jodium, sterilon, pleisters

- Diabetes Mellitus

- Reuma

- Hart- en vaatziekten

- Varices benen

- Oedeem benen

- Gebruik antistolling of medicatie die invloed heeft op de stolling (aspirine)

- Ondergane operaties aan heup/knie/voet/rug/nek

6. Ik doe een voet - en schoenonderzoek en maak een voetafdruk van beide voeten (blauwdruk) om informatie te krijgen over:

- Beweeglijkheid van de voet

- Standafwijkingen aan voet/tenen

- Huidconditie

- Huidafwijkingen

- Nagelaandoeningen

- Conditie/pasvorm schoenen en sokken

7. Deze gegevens worden gerapporteerd op een anamneseformulier en bewaard in uw persoonlijke dossier en worden opgeslagen zolang u cliënt bent bij MultiVink Zorgpraktijk.

8. Administratie van facturen en betalingsgegevens wordt volgens de richtlijnen van de Belastingdienst 7 jaar bewaard.

9. Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet  aan derden verstrekt.

10. U mag uw eigen persoons-en behandelgegevens te allen tijde inzien. U kunt wijzigingen aan mij doorgeven zodat ik de gegevens in uw dossier direct kan aanpassen.